x

Koos teadlikuks

MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus, MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus, MTÜ Vägivallavaba elu kaitseks ning Islandi partnerorganisatsioon Rótin viivad üheskoos ellu projekti “Koolitatud spetsialistid aitavad vähendada perevägivalda Eestis”.

Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ (Local Development and Poverty Reduction) ning kestab 21 kuud: 01.02.2021-31.10.2022

Projekti üldeesmärk: Eesti erinevates piirkondades läbiviidud koolituste abil on esmatasandil perevägivalla ohvriga kokkupuutuvad spetsialistid teadlikud perevägivalla põhjustest, tagajärgedest ja abistamisvõimalustest ning tõhusam koostöö ametkondade vahel on aidanud vähendada perevägivalda Eesti ühiskonnas.

Oluline on tõsta spetsialistide teadlikkust vägivallast ja seeläbi kujundada turvalisemat ühiskonda. Teadlikud spetsialistid mitte ainult ei tegele tagajärgedega, vaid panustavad ka ennetustegevusse, andes spetsialistidele võimaluse sekkumiseks vägivalla varasemas faasis, kus kahju on lihtsam tagasi pöörata ja võimalike ohvrite vaimne tervis ei saa kannatada sellisel määral kui pikalt kestnud vägivallas elanutel.
Projektis koostatav koolitusmaterjal käsitleb lähisuhtevägivalda väga laialdaselt ja lisaks põhielementidele on uute teemadena sisse toodud sõltuvusprobleemid, eakate vastane ja kübervägivald, kaugnõustamine ja koostöö mehhanismid.

Spetsialiste koolitatakse lisaks lähisuhtevägivalla spetsiifikale, ka töötama ühiste piirkondlike tiimidena. Selleks, et vältida tugisüsteemide poolset taasohvristamist, on ohvriga kokku puutuvate spetsialistide koostöö kriitilise tähtsusega. Projektitöö tulemusel koolitatud võrgustiku liikmed leiavad iga abivajaja jaoks koos töötades parima lahenduse, et vältida riigi poolset taasohvristamist. See eeldab ka mitte-formaalsete lahenduste leidmist ning täiendavate spetsialistide kaasamist. Projekti kaasatakse lisaks tugikeskuste ja kohalike omavalitsuste spetsialistidele ning ohvriabi töötajatele täiendavalt seni kaasamata partnereid nagu perearstid ja -õed, kohtu esindajad.

Projekti peamiseks käegakatsutavaks väljundiks on Käsiraamat “Koos teadlikuks” esmatasandi spetsialistidele, kes igapäevaselt puutuvad oma töös kokku lähisuhtevägivalla teemadega.

 

ПОСОБИЕ „Вместе к пониманию“ для специалистов первого уровня, которые
ежедневно соприкасаются в своей работе с
темой насилия в близких отношениях

Projekti lõpuseminar  25.10.2022 – ajakava ja registreerimise link

Seminar-kohtumine Tallinnas 28.06.2022 – “Valdkondadevaheline koostöö, selle vajadus ja takistused”

Koolituspäev Tallinnas 02.06.2022 – “Trauma, lähisuhtevägivald ja sõltuvusprobleemid” (inglise keeles, sünkroontõlge)

Gender and Substance Use
ACE Study and Trauma
Services for Women with PSU
Trauma and Gender Informed Approaches
Reference materials used

Koolituspäev Pärnus 26.05.2022 – “Lapsed lähisuhtevägivallas”

Koolituspäev Haapsalus 23.05.2022 – “LSV ja lapsed ning kübervägivald”

Koolituspäev Narvas 05.05.2022 – “Домашнее насилие и наркотическая/алкогольная зависимость”

Slaidid (Hiie Taal): НАСИЛИЕ СО СТОРОНЫ ИНТИМНОГО ПАРТНЕРА (LSV) И ПРОБЛЕМЫ ЗАВИСИМОСТИ (SP)

Koolituspäev Tallinnas 08.04.2022 – “Abistamise võimalused ja ellujääjate kaugnõustamine”

Koolituspäev Raplas 25.03.3022 – LSV olemus, kübervägivald, vägivallast väljujate toetamine

Koolitustsükkel LSV-teemadel Rakveres 10.-11. ja 17.-18. veebruar 2022

Esitlused:

Lähisuhtevägivalla olemus, kasvulava, põhjused ja tagajärjed – Margo Orupõld
Laps lähisuhtevägivallas – tunnistaja või ohver? – Mariana Saksniit
Seksuaalselt väärkoheldud lapsega tegelemise eripärad – Mariana Saksniit
Vanemaealiste vastu suunatud vägivald – Anne Klaar
LSV ja sõltuvusprobleemid – Hiie Taal
Kübervägivald – Pille Tsopp-Pagan
Vägivallast väljujate toetamine – Margo Orupõld ja Pille Tsopp-Pagan
Kaugnõustamine – Mari Tikerpuu
Enesehoid töös vägivalla ohvritega – Margo Orupõld ja Pille Tsopp-Pagan
Abistamise võimalused – Margo Orupõld ja Pille Tsopp-Pagan
Ametkondade vaheline koostöö – Pille Tsopp-Pagan

Koolituspäev Pärnus 26.09.2021 – LSV olemus, liigid, põhjused, tagajärjed, soodustavad tegurid

Margo Orupõllu esitlus ja Heli Maajärve esitlus

Koos teadlikuks – kogemuslikud koolituspäevad “Elust välja lõigatud” näitusel.

08. ja 16. märtsil 2021, algusega kell 13.00 ning 11. mail 2021 kell 14.00.

Projekti avaseminar 02. veebruaril 2021, 12.00-14.00 Tallinna Kunstihoones.

      

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)