x

Koos teadlikuks

MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus, MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus, MTÜ Vägivallavaba elu kaitseks ning Islandi partnerorganisatsioon Rótin viivad üheskoos ellu projekti “Koolitatud spetsialistid aitavad vähendada perevägivalda Eestis”.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest (Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programm„Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ (Local Development and Poverty Reduction)) ning kestab 18 kuud: 01.02.2021-31.07.2022

Projekti üldeesmärk: Viies Eesti suuremas piirkonnas läbiviidud koolituste abil on esmatasandil perevägivalla ohvriga kokkupuutuvad spetsialistid teadlikud perevägivalla põhjustest, tagajärgedest ja abistamisvõimalustest ning tõhusam koostöö ametkondade vahel on aidanud vähendada perevägivalda Eesti ühiskonnas.

Oluline on tõsta spetsialistide teadlikkust vägivallast ja seeläbi kujundada turvalisemat ühiskonda. Teadlikud spetsialistid mitte ainult ei tegele tagajärgedega, vaid panustavad ka ennetustegevusse, andes spetsialistidele võimaluse sekkumiseks vägivalla varasemas faasis, kus kahju on lihtsam tagasi pöörata ja võimalike ohvrite vaimne tervis ei saa kannatada sellisel määral kui pikalt kestnud vägivallas elanutel.
Projektis koostatav koolitusmaterjal käsitleb lähisuhtevägivalda väga laialdaselt ja lisaks põhielementidele on uute teemadena sisse toodud sõltuvusprobleemid, eakate vastane ja kübervägivald, kaugnõustamine ja koostöö mehhanismid.

Spetsialiste koolitatakse lisaks lähisuhtevägivalla spetsiifikale, ka töötama ühiste piirkondlike tiimidena. Selleks, et vältida tugisüsteemide poolset taasohvristamist, on ohvriga kokku puutuvate spetsialistide koostöö kriitilise tähtsusega. Projektitöö tulemusel koolitatud võrgustiku liikmed leiavad iga abivajaja jaoks koos töötades parima lahenduse, et vältida riigi poolset taasohvristamist. See eeldab ka mitte-formaalsete lahenduste leidmist ning täiendavate spetsialistide kaasamist. Projekti kaasatakse lisaks tugikeskuste ja kohalike omavalitsuste spetsialistidele ning ohvriabi töötajatele täiendavalt seni kaasamata partnereid nagu perearstid ja -õed, kohtu esindajad.

Koos teadlikuks – kogemuslikud koolituspäevad “Elust välja lõigatud” näitusel.

08. ja 16. märtsil 2021, algusega kell 13.00. Registreerimisel palume valida endale sobiva kuupäeva. Kohtade arv on piiratud. Registreeri SIIN.

Projekti avaseminar 02. veebruaril 2021, 12.00-14.00 Tallinna Kunstihoones, registreeri SIIN.

      

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)