x

Eakatevastane vägivald

Eakate vastane vägivald on ohtlik inimõiguste rikkumine. See on ka soospetsiifiline ja mitmekülgne sotsiaalne probleem. Sellegipoolest juhtub seda kahjuks kogu maailmas, igas Euroopa riigis – iga päev, mitte ainult üks, vaid lugematu arv kordi. Eakad võivad sattuda ohtu nii vanadekodudes, hooldekeskustes, haiglates, ametiasutustes kui ka kodus oma pere seltsis.

ÜRO – Human rights of older women: the intersection between ageing and gender 2021.

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus on alates 2017. aastast eakatevastase vägivalla temaatikaga süvitsi tegelenud rahvusvaheliste projektide raames. Oleme koostanud põhjalikke koolitusmaterjale, mis on kõikidele vabalt ja eesti keeles kättesaadavad. Allpool lühiülevaade projektitegevustest ning viited materjalidele.

“WHOSEFVA –Working with Healthcare Organizations to Support Elderly Female Victims of Abuse” (2017-2018)
Projekti partnerid intervjueerisid meedikuid ning leidsid projekti probleemipüstitusele kinnitust, et spetsialistid, kellega eakad kõige tõenäolisemalt kohtuvad, ei ole saanud vastavasisulist koolitust ning 96% ei ole eaka vägivallaohvriga oma töö tõttu kokku puutunud või on need kokkupuuted olnud väga harvad. Eakate vastane vägivald on ränk inimõiguste rikkumine, samas ka suur kulu riikide tervishoiusüsteemi jaoks. 81% küsitletud tervishoiutöötajatest usuvad, et selline vägivald on nende riigis probleem, 69% neist tõdevad, et eakate kui vägivallaohvrite märkamine ei ole nende senises töös olnud olulisel kohal.
Kahe aasta jooksul korraldati 11 infovahetuse sessiooni ning 11 koolitust, millest võtsid osa 532 meditsiini- ja sotsiaaltöö spetsialisti kõigis partnerriikides – Austrias, Eestis, Kreekas, Lätis, Soomes ja Ühendkuningriigis. Lisaks viidi läbi fookusgrupi intervjuud ja süvaintervjuud 161 eakaga. 14% intervjueeritutest tunnistasid end olevat jätkuvalt vägivalla all kannatav ohver või vägivallast väljunud endine ohver. Fookusgruppide intervjuudest ilmnes, et vägivalda kogenud(-vad) eakad tunnevad tihti, et neid peetakse lapsikuteks, ning kui nad on otsustanud vägivallast rääkida, ei võeta neid tõsiselt. Julgustades eakaid jagamaks oma kogemusi ja tundeid ning abi otsima, anname neile võimaluse tervemaks ja väärikamaks edasiseks eluks.
Kaks olulist väljundit, mida edaspidi kasutada saab, on WHOSEFVA koolitusmaterjal ja avatud ligipääsuga koolitusvideod (MOOC). Mõlemad materjalid on tõlgitud erinevatesse keeltesse ja vabalt kasutatavad kõigis Euroopa riikides, et seda erilist ja olulist gruppi paremini aidata. Mõlemad tööriistad on WHOSEFVA kodulehel (http://whosefva-gbv.eu/et/) leitavad ja vabalt kasutamiseks.

TISOVA – Koolitus tuvastamaks ja toetamaks eakaid vägivallaohvreid
Eesmärgiks on koolitada eakate keskuste töötajaid, vabatahtlikke ja eakaid märkamaks ja toetamaks eakaid vägivallaohvreid. Projekti käigus koostatakse interaktiivne koolitusprogramm, mis pakub aktiivseid ja uuenduslikke õppimisvõimalusi eakate inimeste, eelkõige eakate naiste vastu suunatud vägivalla võtmegruppide koolitamiseks ning seeläbi suurendada eakate inimestega töötava meeskonna (näiteks vanadekodudes) pädevust reageerimaks eakate naisohvrite vajadustele.
Väljundid: Praktiline juhendmaterjal koolituste läbiviimiseks kolme erineva sihtrühma seas: spetsialistid, vabatahtlikud ja eakad.

Juhendmaterjali põhjal koostati koolitusvideod (MOOC) – e-kursust oli võimalik läbida Tartu Ülikoolis ja saada selle eest ka 1 ainepunkt. Loengute videod on vabalt kätte saadavad kõikidele huvilistele YouTubes, eestikeelsete subtiitritega (seadete nupu alt valida vastav keele-eelistus). Vanemaealiste vastu suunatud vägivalda iseloomustavad rolli-mängu videod SIIN.

Veebikursus tasuta, omas tempos läbimiseks (vajalik on keskkonnas registreerimine): https://fasaproject.eu/moodle310/enrol/index.php?id=3

TISOVA Koolituskäsiraamat spetsialistidele, vabatahtlikele ja eakatele (eesti keeles, prinditav pdf)

 

MARVOW – Eakate naiste vastase vägivalla tõkestamine mitmetasandilise koostöömudeli abil
MARVOW tugineb vajadustele orienteeritud osaluspõhisele lähenemisele mitme asutuse koostöö mudeli väljatöötamiseks eakatest naistest vägivalla ohvritele ja vägivallatsejatele. Kohandame olemasolevaid mitme asutuse koostöö mudeleid (MARAC ja CCR), et neid kohaldada eakatele ohvritele ja vägivallatsejatele kahel tasandil: 1. kogu süsteemi hõlmavad asjakohased ametid, et tuvastada ja parandada lüngad, tõkked, kattumised ja kitsaskohad, mis ilmnevad reageerimisel eakate naistevastase vägivalla korral; 2. üksikjuhtumite tasand, kus konkreetsete ohvrite ja vägivallatsejatega tegeletakse juhtumipõhiselt võrgustikuna.

Kaardistame ja kaasame erinevad sidusrühmi mudeli rakendamisest osa võtma. Rakendame mitme-asutuse-mudelit nii süsteemiülesel kui indiviidi tasandil. Hindame mudeli rakendamist ning mõju ja redigeerime vastavalt. Anname projekti väljunditele viimase lihvi ja loome juhised mudeli rakendamiseks.

MARVOW infovoldik.MARVOW_EST

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)