x

MARVOW

Eakate naiste vastase vägivalla tõkestamine mitmetasandilise koostöömudeli abil

MARVOW (www.marvow.eu) projekt keskendub eelnevalt Euroopa Komisjoni poolt rahastatud WHOSEFVA –Working with Healthcare Organizations to Support Elderly Female Victims of Abuse projekti tulemustele, kus me töötasime tervishoiu- ja sotsiaaltöötajatega aitamaks neil tuvastada eakate vastast vägivalda. Peamiseks leiuks oli, et pärast seda, kui ohver oli tuvastatud, siis tervishoiu-/sotsiaaltöötajatel/ametnikel puudus teadmine, kuidas edasi tegutseda, kuna eakate vägivalla ohvritega töötamine kätkeb iseeneses juba palju väljakutseid. Seda selle pärast, et eakad ohvrid langevad kahe vägivalla vormi vahelisse lõhesse: lähisuhtevägivald ja eakate vastane vägivald.

Lähisuhtevägivald võib olla pikaajaline abikaasa poolne kuritarvitamine või võib alata alles eakana. Mõlemal juhul võivad vanemad naised silmitsi seista tõketega, mis neid suhteid hoiavad, näiteks võimetus tööd saada või kohusetunne oma vägivallatseja eest hoolitseda. Probleemi teeb omakorda keerukaks vägivallatsejad või ohvrite potentsiaalsed kognitiivsed häired või psühhiaatrilised haigused. Eakate väärkohtlemisel on vägivallatsejateks tavaliselt täiskasvanud lapsed, lapselapsed, muud sugulased või tasustatud hooldajad. Kognitiivse ja füüsilise funktsioneerimisega seotud küsimused on olulised, kuna osadel ohvritel puudub võime end kaitsta.

Eakad ohvrid

Eakad ohvrid vajavad sageli, et erinevad asutused sekkuvad üheaegselt. Samas eakatele naistele, kes on vägivalla ohvrid, ei ole loodud ühtegi sellist mitut asutust hõlmavat koostöömudelit. Koostöö raamistike puudumine tähendab, et me ei suuda täita ohvrite vajadusi. Tõendus eelnevale väitele koorus välja WHOSEFVA projekti käigus, kus 96,9% 327 küsitletud spetsialistist 6 Euroopa riigis (55% õed, 6% arstid, 10% kiirabi töötajad, 14% sotsiaaltöötajad) väitis, et nad ei ole mitte kunagi või on väga harva osalenud koolitusel, mis käsitleks eakate vastast vägivalda ja 96,9% vastanutest märkis, et asutuste vaheline koostöö on väga oluline teema.

FRA 2014 aasta uuringu kohaselt teatas 5% üle 50-aastastest ELi naistest viimase aasta jooksul füüsilisest ja/või seksuaalsest vägivallast, 3% partneri poolset. Elukaaslane kuritarvitas 19% üle 60-aastastest naistest, kuid ainult 14% naistest teatas sellest tõsisemate juhtumite korral politseisse, seetõttu arvatakse, et teatamata juhtumite arv on väga suur. Lisaks on tõenäoline, et vanemate naiste väärkohtlemine suureneb Euroopa vananeva elanikkonna nö kõrvalsaadusena. Prognooside kohaselt suureneb üle 65-aastaste inimeste arv ELis 29,6% -lt 2016. aastal 51,2% -ni 2070. aastal.

Mida MARVOW raames tehti?

MARVOW projekti raames töötati välja mitme asutuse koostöö mudel töötamaks eakate naiste vastase vägivalla ohvritega ja vägivallatsejatega.
Selleks pidime:
• Parandama sidusrühmade teadmisi vägivalla ennetamisest ja sellele reageerimisest
• Juurutama eakate vägivalla ohvrite juhtumipõhist ühis-nõupidamist testimaks loodud mudelit
• Rakendama loodud mudelit 6 linnas ja levitama oma tulemusi teistele kogukondadele, et nad selle üle võtaksid

Sihtrühmad:
• Teenusepakkujad, kes osalevad mudelis: eakate hooldus/ täiskasvanute teenused, omavalitsuste sotsiaaltöötajad, koduvägivalla ohvritega töötajad, tervishoiutöötajad, politsei, ohvriabi, meeste nõustamiskeskused.
• Poliitikate kujundajad kohalikul ja riikliul tasemel, kes saavad hõlbustada mudeli rakendamist ning levitada tulemusi
• Eakad naisohvrid, hooldajad ja vägivallatsejad, kes kasutavad võrgustiku teenuseid.

MARVOW tugineb vajadustele orienteeritud osaluspõhisele lähenemisele mitme asutuse koostöö mudeli väljatöötamiseks eakatest naistest vägivalla ohvritele ja vägivallatsejatele, rakendades järgmisi samme:

  • Kohandasime olemasolevaid mitme asutuse koostöö mudeleid (MARAC ja CCR), et neid kohaldada eakatele ohvritele ja vägivallatsejatele kahel tasandil: 1. kogu süsteemi hõlmavad asjakohased ametid, et tuvastada ja parandada lüngad, tõkked, kattumised ja kitsaskohad, mis reageerimisel eakate naistevastase vägivalla korral; 2. üksikjuhtumite tasand, kus konkreetsete ohvrite ja vägivallatsejatega tegeletakse juhtumipõhiselt võrgustikuna
  • Kaardistasime ja kaasasime erinevad sidusrühmi mudeli rakendamisest osa võtma
  • Rakendasime mitme-asutuse-mudelit nii süsteemiülesel kui indiviidi tasandil
  • Hindasime mudeli rakendamist ning mõju
  • Andsime projekti väljunditele viimase lihvi ja loome juhised mudeli rakendamiseks
  • Levitasime tulemusi

Loe lähemalt projekti infolehelt (saadaval ka vene, inglise, kreeka ja saksa keeles)

Aruanne eakate naiste vastasest vägivallast ja ametitevahelise koostöö hetkeolukorrast Eestis/Austrias/Kreekas (inglise keeles)

Koolitusmaterjaid (.ppt/slaidid) “Ametitevaheline koostööö”  eesti, inglisekreeka, saksa ja vene keeles.

Uuendatud WHOSEFVA käsiraamat (inglise keeles). 
MARVOW koostöömudeli peatükk.
E-loengud (inglise keeles, subtiitrid saadaval):
“Mis on ametkondade vaheline koostöö?”
“Ametkondade vahelise koostöö mudelid”

Parimad praktikad MARVOW projektist (inglise keeles)

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse omaosalust antud projektis toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital 10 000 euroga.

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)