Traumateadlikkus Eestis

Projekti Care4Trauma raames on esimene aasta kulunud aruannete koostamisele. Valminud on riigiaruanne, mis koosneb kolmest osast. Esimeses osas kirjeldatakse soolise vägivalla levimust Eestis, õiguskaitse kättesaadavust ellujääjatele ning seda, milliste takistustega ellujääjad kokku puutuvad. Teises osas analüüsitakse riigi, piirkondliku ja kohaliku tasandi õigusakte, poliitikapõhimõtteid, suuniseid ja ohvriuuringuid traumateadliku lähenemise kohta. Kolmandas osas tehakse kokkuvõte eelnenud osades esitatud järeldustest ning keskendutakse kehtivate õigusaktide ja poliitikapõhimõtete tugevatele ja nõrkadele külgedele.

Lisaks viisime läbi online-küsimustiku ja süvaintervjuud, mille tulemused on kokku koondatud Hetkeolukorra aruandes.

 

Projekit kaasrahastab Euroopa Liit. Projekti nr: 101056671