x

FREASCO

Projekti „Free from sexism and sexual harassment at school“ (Seksismi ja seksuaalse ahistamiseta õppeasutus) – FREASCO – üldeesmärk on uue innovaatilise mehhanismi väljatöötamine, mis ühendab ja sünkroniseerib parimad olemasolevad tööriistad ja meetodid digitaalse lahendusega. Taoline mehhanism pakub tuge haridusasutustele, ülikoolidele ja nende töötajatele (nii õppejõud kui ka haldustöötajad) stereotüüpide ja soolise vägivalla, eriti seksismi, seksuaalse ahistamise ja homofoobse vägivalla tuvastamisel ja ennetamisel nende igapäevatöös.

Konkreetsed eesmärgid (mis aitavad kaasa üldeesmärgi saavutamisele) on järgmised:
1. Suurendada teadlikkust ja edendada seksuaalse ahistamise, stereotüüpide ja homofoobse diskrimineerimise ennetamist ning vähendada teadvustamatut kallutatust õpetajate, töötajate, õpilaste ja perede vahel.
2. Arendada ja levitada õpetajatele ja töötajatele praktilisi vahendeid seksuaalse ahistamise ja soolise vägivalla tuvastamise ja ennetamise valdkonnas.
3. Harida ja koolitada õpetajaid ja töötajaid, et nad saaksid toetada soopõhise vägivalla ohvreid ja julgustada neid juhtumitest teatama.
4. Jälgida ja parandada soolise vägivalla alaste meetodite rakendamise olukorda Euroopa koolides ja ülikoolides.
5. Tugevdada kooli ja ülikooli töötajate rolli seksuaalse ahistamise ja soolise diskrimineerimise vastases võitluses.

Projekt ühendab 7 partnerit 4 riigis (Itaalia, Eesti, Kreeka, Prantsusmaa). Kaastatud on ülikoolid, MTÜd ja uurimiskeskused. Peamised sihtrühmad on ELi riikide koolid ja ülikoolid / kolledžid, mille kaudu FREASCO projekt kavatseb jõuda lõplike abisaajateni: ametlikus haridussüsteemis noored vanuses 15–24 aastat.
Eeldame, et projekti jooksul jõutakse kokku ca 1500 õpilaseni/tudengini.

Projekti põhiväljundiks on veebipõhine lahendus koolidele seksuaalse ahistamise juhtumite raporteerimiseks.
FREASCO raames kavandatakse ja luuakse (online) tööriistade komplekti, mis aitab koolidel ja ülikoolidel võidelda seksismi ja seksuaalse ahistamisega:
• Mitmekeelne enesehindamise tööriist haridusasutustele koos avaliku andmebaasiga;
• kvaliteedimärk miinimumstandarditele vastavatele koolidele, kes pakuvad tööriistu ja ressursse anonüümselt juhtumitest teatamiseks;
• suunised ja parimad praktikad koolidele seksismi ja ahistamise avaliku poliitika kujundamiseks;
• suutlikkuse suurendamine ja veebipõhine abi organisatsioonide võimestamiseks, lähtudes  koolitöötajate tugevustest ja oskustest.

Rohkem infot: www.freasco.eu

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse omaosalust antud projektis 4 793,60 euroga.

 

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)