WHOSEFVA projekti tulemused

Euroopa Komisjoni Daphne programmi poolt rahastatud projekt “WHOSEFVA – Working with Healthcare Organizations to Support Elderly Female Victims of Abuse” (2017-2018)

14. detsember 2018

Eakatevastane vägivald, eriti vägivald eakate naiste vastu, leiab aset ühiskonna kõikidel tasanditel ja erinevates kultuurides ning on laiaulatuslik probleem kogu Euroopas. Sellest hoolimata puuduvad kogu
Euroopas spetsialiseeritud koolitusprogrammid vägivalda kogenud eakatega esmakontaktina kokku puutuvatele spetsialistidele – kiirabitöötajatele, perearstidele ja –õdedele, sotsiaaltöötajatele ja politseinikele. Kaks aastat kestnud projekti uuriti Euroopa kuues riigis kehtivaid õigusakte, uskumusi ning spetsialistide kasutuses olevat informatsiooni ning töötati välja koolitusmaterjal spetsialistidele.

Projekti partnerid intervjueerisid meedikuid ning leidsid projekti probleemipüstitusele kinnitust, et spetsialistid, kellega eakad kõige tõenäolisemalt kohtuvad, ei ole saanud vastavasisulist koolitust ning 96% ei ole eaka vägivallaohvriga oma töö tõttu kokku puutunud või on need kokkupuuted olnud väga harvad. Eakate vastane vägivald on ränk inimõiguste rikkumine, samas ka suur kulu riikide tervishoiusüsteemi jaoks. 81% küsitletud ervishoiutöötajatest usuvad, et selline vägivald on nende riigis probleem, 69% neist tõdevad, et eakate kui vägivallaohvrite märkamine ei ole nende senises töös olnud olulisel kohal.

Kahe aasta jooksul korraldati 11 infovahetuse sessiooni ning 11 koolitust, millest võtsid osa 532 meditsiini- ja sotsiaaltöö spetsialisti kõigis partnerriikides – Austrias, Eestis, Kreekas, Lätis, Soomes ja Ühendkuningriigis.

Koolituse läbinud oskavad ära tunda vägivalda kogenud inimese ja aidata neid sobival viisil. Need spetsialistid on eakatele senisest paremateks abistajateks ja nende huvide esindajateks. Samuti on nii koolitatute kaasamise kui uuringu materjalide toel võimalik teha ettepanekuid tööviiside ja –võtete osas organisatsioonidele, kuhu kõige tõenäolisemalt ohver esimese kontaktina satub. Kõik selleks, et neid hädasolijaid teadlikumalt aidata. Teadlikum abistamine vähendab visiitide arvu arsti juurde ja ka kodukülastuste arvu, mis omakorda hoiab kokku spetsialistide niigi nappi aega. 

Lisaks viidi läbi fookusgrupi intervjuud ja süvaintervjuud 161 eakaga. 14% intervjueeritutest tunnistasid end olevat jätkuvalt vägivalla all kannatav ohver või vägivallast väljunud endine ohver. Fookusgruppide intervjuudest ilmnes, et vägivalda kogenud(-vad) eakad tunnevad tihti, et neid peetakse lapsikuteks, ning kui nad on otsustanud vägivallast rääkida, ei võeta neid tõsiselt. Julgustades eakaid jagamaks oma kogemusi ja tundeid ning abi otsima, anname neile võimaluse tervemaks ja väärikamaks edasiseks eluks. Vastav ettevalmistus annab spetsialistidele võimaluse märgata ning ära tunda vägivalda kogenud eakaid ja neid teadlikult abistada. Need kaks uut spetsialistide oskust on olulisimateks WHOSEFVA projekti väljunditeks

Lisaks sellele viidi kuues riigis läbi olemasoleva seaduste raamistiku ja tööpõhimõtete analüüs, mis võimaldas välja selgitada eakate ohvrite abistamise süsteemi kitsaskohad ja mittevastavused Euroopa
Komisjoni poliitikasuuniste osas. Analüüsi tulemusena töötati välja kõikide projektis osalenud riikide jaoks soovitused puuduste kõrvaldamiseks, et eakatevastane vägivald väheneks ja sellele reageerimine muutuks
kiiremaks ja täpsemaks. Ühise soovitusena kõigis riikides on välja toodud vajadus täiendada spetsialistide koolitusprogramme, lisades neisse oskused eaka vägivallaohvri identifitseerimiseks ka väga varjatud märkide olemasolul. Samuti vajavad täiendamist oskused selle grupi ohvrite abistamiseks ja paremaks toetamiseks.

Kaks olulist väljundit, mida edaspidi kasutada saab, on WHOSEFVA koolitusmaterjal ja avatud ligipääsuga koolitusvideod (MOOC). Mõlemad materjalid on tõlgitud erinevatesse keeltesse ja vabalt kasutatavad kõigis
Euroopa riikides, et seda erilist ja olulist gruppi paremini aidata. Mõlemad tööriistad on WHOSEFVA kodulehel leitavad ja vabalt kasutamiseks.

Kui teil tekkis täiendavaid küsimusi projekti väljundite kohta ja/või kui tahate oma organisatsioonis neid töömeetodeid juurutada, võtke meiega kindlasti ühendust!


WHOSEFVA partnerite kontaktinfo:
Naiste Tugi- ja Teabekeskus, Eesti, Pille Tsopp-Pagan: pille.tsopp-pagan@naistetugi.ee
Tartu Ülikool, Eesti, Hector Pagan: hector@ut.ee
Ekspert ja materjalide koostaja Sirkka Perttu, Soome: slperttu@gmail.com
Kilcooley Naiste Keskus, Ühendkuningriik, Roberta Gray: roberta@kilcooleywomenscentre.co.uk
Heraklioni piirkonna Naisliitude ühendus, Kreeka, Nicholas Spetsidis, projects@kakopoiisi.gr
MARTA Keskus, Läti, Dita Lāce: dita@marta.lv
Austria Naiste Varjupaikade Liit, Austria, Maria Rösslhumer: maria.roesslhumer@aoef.at
Euroopa Naised Vägivalla vastu, Euroopa, Kelly Blank: kelly.blank@wave-network.org

WHOSEFVA projekti veebileht: www.whosefva-gbv.eu

“Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union under
Grant Agreement no JUST/2015/RDAP/AG/VICT/9320”