Vabariigi valitsus kiitis heaks vägivalla ennetamise strateegia 2015-2020 ja selle rakendusplaani aastateks 2015-2018

26.02.2015 kiitis vabariigi valitsus heaks vägivalla ennetamise strateegia 2015-2020 ja selle rakendusplaani aastateks 2015-2018. Dokumendid leiate strateegia kodulehelt: http://www.kriminaalpoliitika.ee/VES

Vägivald on laiapõhjaline probleem, mille peamised riskitegurid on ühiskondlikud (nt vägivalda soodustavad normid, sooline ebavõrdsus, rahvustevaheline vaen), kogukondlikud (nt puudulikud ohvite abistamise teenused), suhetega (nt perekonfliktid, kehvad vanemlikud oskused) ja isikuga seotud tegurid (nt lapsena väärkoheldud, psüühika- ja käitumishäired, sõltuvusprobleemid). Vägivald ei ole ainult füüsiline akt, vaid võib avalduda väga erinevates vormides – füüsiline, vaimne, seksuaalne vägivald, ja situatsioonides – kodus, tänaval vm avalikus kohas, koolis, töökohal, kinnistes asutustes, küberruumis.