x

WOMPOWER

Naiste toetamine perevägivallast
lahkumisel koolituste, jõustamise ja nõustamise abil

Tänapäeva ühiskonnas võib naistevastane vägivald esineda vägaerineval kujul. See võib väljenduda nii peresiseses psühholoogilises ja füüsilises väärkohtlemises, kui ka alaealiste sundabieludes ja muudes vägivaldsetes praktikates. Kõik need vägivalla vormid on vastuvõetamatud ja on oma sisult inimõiguste rikkumised.

wompower final
Iga kolmas naine maailmas on kas kannatanud peksmise käes, olnud sunnitud seksuaalvahekorda või on olnud mõnel muul viisil kuritarvitatud – enamasti kellegi poolt, keda ta teab, sealhulgas enda abikaasa või perekonna meessoost liikme poolt. Iga neljas naine on langenud kuritarvitamise ohvriks langenud raseduse ajal.

Käesoleva projekti eesmärk on võimestada ja toetada perevägivalla ohvreid ja võimalikke ohvreid, et nad oskaksid end paremini kaitsta end perevägivalla eest. Selleks viiakse projekti raames läbi erinevaid tegevusi: koolitusi naistele ning teavitus- ja nõustamissessioone. Tegevuste eesmärk on edendada naiste jaoks turvalise keskkonna loomist nii perekonnas kui ka kogukonnas laiemalt.

Projekti ametlik veebilehekülg: http://www.srep.ro/wompower/

 

Projekti partnerid:

Juhtpartner:  Rumeenia Elukestva Õppe Sihtasutus (Romanian Society for Lifelong Learning), Rumeenia

Partnerid:  SURT Naiste Sihtasutus (SURT Women’s foundation), Hispaania

Oulu Ema ja Lapse Varjupaik (Soome)

Kreeka Tehnoloogilise Hariduse Instituut (Kreeka)

Valencia Linna Nõukogu – Politsei (Hispaania)

Naiste Tugi- ja Teabekeskus (Eesti)

Uppsala omavalitsus, Tervise ja Sotsiaalteenuste Osakond (Rootsi)

Zarasai piirkonna omavalitsus (Leedu)

E.N.T.E.R (Austria)

 

Projekti tegevused:

Hetkeolukorra kaardistamiseks koostatakse kõikides partnerriikides ülevaade kehtivatest riiklikest programmidest ja õigusaktidest, mis on seotud naiste suunas toimuva perevägivallaga, samuti kaardistatakse naiste vägivallakogemusi;

Töötatakse välja integreeritud mudel perevägivalla ohvrite ja võimalike ohvrite jõustamiseks – see hõlmab koolitusi ning tugisüsteemide ja nõustamisteenuse arendamist, mis teeks naistel vägivallatsüklist väljumise kergemaks ja aitaks neil eemalduda ennasthävitavatest suhetest;

Koostatakse koolitus- ja teavitusmaterjalid poliitikakujundajatele ja naistega erialaselt kokkupuutuvatele spetsialistidele ning ametnikele, samuti neile, kes tegelevad täiskasvanuhariduse valdkonnas naistevastase vägivalla ja naiste õiguste temaatikaga;

Korraldatakse 12 teadlikkuse suurendamise seminari, kuhu kaastakse otseselt nii sihtrühma inimesed kui sidusrühmad; korraldatakse 6 konverentsi igas projekti partnerriigis ja 1 rahvusvaheline konverents naistele, spetsialistidele, otsustajatele, riigiasutustele ja laiemale üldsusele, eesmärgiga suurendada üldist teadlikkust naistevastase vägivallaga seotud vastutusest ja tegutsemisvõimalustest.

 

Hetkel töös 

Hetkel tegelevad partnerid perevägivalda puudutavate uuringu ja sihtgrupi seas küsitluse ettevalmistamise ja läbiviimisega. Igas partnerriigis analüüsitakse naistevastase vägivallaga seotud seadusandlust, väljaandeid ning olemasolevaid programme ja tavasid.

Samal ajal viiakse läbi intervjuusid vägivallaohvritega, et kaardistada nende kogemusi, hoiakuid ja tegelikke vajadusi. Analüüsi põhjal koostatakse uuringuaruanne, mis on aluseks perevägivallaohvritele mõeldud koolituste, nõustamiskavade ja teadlikkuse suurendamise programmide välja töötamisel.

 

Vaata ka lisainfot siit.

daphne_logo

Projekti viitenumber: JUST/2012/DAP/AG/3008

Käesolev väljaanne on valminud Euroopa Komisjoni DAPHNE III programmi toel. Väljaande sisu on projekti vedajate ainuvastutusel ja ei peegelda mingil moel Euroopa Komisjoni vaateid.

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)