x

ENCLAVE

„Seksuaalse väärkohtlemise juhtumites alaealiste kannatanute ja tunnistajate küsitlemisega seotud spetsialistide oskusteabe suurendamine”

Direktiiviga 2012/29/EL (ohvridirektiiviga) kehtestatakse kõigi kuriteoohvrite individuaalse hindamise reegel kõikides ELi liikmesriikides, võttes arvesse kannatanu (ohvri) isikuomadusi ning kuriteo olemust ja eripära. Oluline on alaealiste kannatanute (ohvrite) ja tunnistajate ohvristamine kriminaalmenetluses ja kohtus. Praegu on erinevates Euroopa riikides kasutusel erinevaid alaealiste küsitlemise protokolle.

Projekt algas 1. veebruaril 2021 ning see kestab 24 kuud.

Projekti ENCLAVE üldeesmärk on aidata kaasa lapsesõbralikule küsitlemisele kriminaalmenetluses ning kohtus, tutvustada erinevate riikide parimaid kogemusi alaealiste kannatanute (ohvrite) ja tunnistajate küsitlemisel seksuaalse väärkohtlemise kahtluse või juhtumi korral, tutvustada kriminaalmenetluse (kohtuliku uurimise) nõudeid ja rakendamist, mille peamiseks eesmärgiks on laste taasohvristamise vältimine.

Projekt põhineb partnerite kogemustel ja professionaalsusel, mis on saavutatud paljude aastate jooksul kuriteoohvrite ning eriti vägivalla ja seksuaalkuritegude kannatanute (ohvrite) toetamise valdkonnas. Partnerite teadmiste kasvule on kaasa aidanud osalemine mitmetes Euroopa Liidu poolt rahastatud projektides selles valdkonnas, nagu näiteks RE-TREAT ja FAIRCOM.

ENCLAVE tegevused Eestis:

  • Projekti käigus viiakse läbi veebipõhine ankeetküsitlus “Alaealiste kannatanute ja tunnistajate küsitlemine seksuaalse väärkohtlemise juhtumites” ja tehakse intervjuud erinevate spetsialistidega alaealiste (6-17) küsitlemise kohta (lastemajaga seotud spetsialistid, politseinikud, prokurörid, kohtunikud).
  • Määratletakse spetsialistide koolitusvajadused.
  • Sisendi andmine loodavasse koolitusmaterjali.
  • Materjali testimine kohalike spetsialistidega (24 osalejat)
  • Juhiste koostamine ohvriabi/tugiteenuste spetsialistidele seksuaalselt väärkoheldud laste ja nende perede toetamiseks kriminaalmenetluses.
  • Töötoad ohvriabi/tugikeskuste töötajatega (24 osalejat)

 

Projekti käigus õpitakse tundma alaealiste kannatanute ja tunnistajate küsitlemise nõudeid ja praktikat, mille analüüs võimaldab arendada lapsesõbraliku küsitlemise protokolli.

Selgitatakse välja kriminaalmenetluse eelselt/väliselt ning kriminaalmenetluses osalevate eri valdkonna esindajate koolitusvajadus. Aidatakse kaasa lapsesõbraliku küsitlemise oskusteabe arendamisele ja propageerimine viies Euroopa riigis (Kreeka, Itaalia, Hispaania, Belgia ja Eesti).

Projekti sihtrühmad:

  • Kriminaalmenetluse eelselt/väliselt ning kriminaalmenetluses osalevate eri valdkondade esindajad;
  • Õigus-, justiits- ja ohvriabi spetsialistid ja praktikud, psühholoogid ja tugiteenuste osutajad.


Tulemused ja mõju

Erinevate valdkondade spetsialistide suurem suutlikkus rakendada eespool nimetatud viies Euroopa riigis seksuaalse väärkohtlemise juhtumite uurimisel alaealiste kannatanute (ohvrite) ja tunnistajate lapsesõbralikku küsitlemist, kaasa aidata küsitluse protokolli arendamisele. Samuti on eesmärgiks ohvriabiorganisatsioonide pakutavate teenuste täiustamine Kreekas, Itaalias, Hispaanias, Belgias ja Eestis, suurendades nende suutlikkust pakkuda tugiteenuseid nii vägivalda kogenutele ning vajadusel ka nende peredele.

Peamised väljundid:

 

Projekti koordinaator on Kreekast

ja projekti partneriteks on:

Projekti kohta lisateavet saab: https://www.facebook.com/EnclaveProject

Projekti koordinaator Eestis: Mari Puniste, mari.puniste@naistetugi.ee

     

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse omaosalust antud projektis 3159,39 euroga.

Enclave Newsletter 1st_final

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)