Pressiteade: Käivitus uus üle-Euroopaline projekt MARVOW – Eakate naiste vastase vägivalla tõkestamine mitmetasandilise koostöömudeli abil

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus
PRESSITEADE
17.12.2019

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus ja Tartu ülikool teevad koostööd kolme riigi organisatsioonidega, et luua praktilised lahendused eakatega töötajatele ning leevendada eakate naiste vastast vägivalda Eestis ja Euroopas. 

Eakate naiste vastane vägivald on valdavalt soopõhine ning levinud probleem terves maailmas ning igas Euroopa riigis. Seda tüüpi vägivalla ulatus ja tõsidus on väga suur. Vastavalt FRA[1] 2014. aastal läbi viidud üle-euroopalisele uuringule raporteerib 5% üle 50 aastastest naistest nende vastu suunatud füüsilise ja/või seksuaalse vägivallajuhtumeid, neist 3% on seotud lähisuhte vägivallaga. Samal ajal 19% üle 60-aastastest on kannatanud oma elu jooksul partneri-poolset vägivalda. Jahmatavalt, vaid 14% kannatanutest teavitas julmematest intsidentidest politseid, seega tegelikku eakate vastase vägivalla ulatust võib vaid aimata. Eakamad naised on enamasti vägivallale haavatavamad mitmel põhjusel – nad on vanad, naised, tihti kogenud aastatepikkust vägivalda elukaaslase poolt, kogenud eluaeg naiste diskrimineerimist erinevates valdkondades, nad on väiksema sissetulekuga, majanduslikult sõltuvad ning eriti haavatavad kui nad vajavad hooldamist. Suur osa eakatega seonduvatest soolise väärkohtlemise teguritest jäävad ühiskonnas endiselt tähelepanuta.

Sel sügisel alanud MARVOW projekti raames tegeletakse just eakate naiste vastase vägivalla lahendamisega. Selleks töötatakse projekti raames välja mitme asutuse koostöö mudel töötamaks eakate naiste vastase vägivalla ohvritega ja vägivallatsejatega. Projekti kuus partnerit on neljast Euroopa riigist: Austria, Eesti, Kreeka ja Saksamaa. Projekti idee on luua eakatele temaatiline arutelukeskkond ning koostöös erinevate sihtrühmadega töötada välja mitmekesine praktiliste meetodite kogum eakate vastase vägivalla vähendamiseks. Projekti kahe aasta tegevuste eesmärgiks on käima lükata koostöövõrgustik ekspertidest ja praktikutest, kes puutuvad kokku ja tegelevad otseselt eakate naiste vastase vägivallaga, nagu näiteks eakate hoolekanne, sotsiaaltöötajad, tervishoiutöötajad, politsei ja ohvriabi. Osalejad läbivad temaatilise koolituse, jagavad oma kogemusi ning arendavad üheskoos mitmekülgseid praktilisi lahendusi eakate vastasele vägivallale. See viib teadlikkuse tõusuni nii professionaalide kui ka laiema avalikkuse (eriti just eakate) hulgas ning parandab juhtumite lahendamist ning eakatele pakutavaid seonduvaid teenuseid.

MARVOW projekt keskendub eelnevalt Euroopa Komisjoni poolt rahastatud WHOSEFVA –Working with Healthcare Organizations to Support Elderly Female Victims of Abuse projekti tulemustele, kus me töötasime tervishoiu- ja sotsiaaltöötajatega aitamaks neil tuvastada eakate vastast vägivalda. Peamiseks leiuks oli, et pärast seda, kui ohver oli tuvastatud, siis tervishoiu-/sotsiaaltöötajatel/ametnikel puudus teadmine, kuidas edasi tegutseda, kuna eakate vägivalla ohvritega töötamine kätkeb iseeneses juba palju väljakutseid. Lisaks selgus, et 96,9% küsitletud professionaalidest ei ole kunagi või on väga vähesel määral osalenud koolitusel, mis käsitles eakate vastast vägivalda. Seetõttu ei tea paljud tervishoiutöötajad, kuidas tegeleda eakate vastaste vägivallajuhtumitega ning kuidas pakkuda ohvrile sobivaimat abi. Lisaks nägi 96,9% küsitletutest vajadust mitmetasandilise koostöövõrgustiku järele, kuna probleemi mitmekülgsus nõuab efektiivseks lahendamiseks erinevate organisatsioonide koostööd. Eakate puhul lisanduvad täiendavad tegurid, nagu näiteks rahalise iseseisvuse puudumine või sund hoolitseda vägivallatseva pereliikme eest, kelleks on tihti just täiskasvanud laps(ed), lapselaps(ed), sugulased või ka palgatud hooldaja. Tihti on vajalik tegeleda ka füüsilise ja kognitiivse võime halvenemisega, mistõttu ohver ei ole võimeline end kaitsma. Olukorda võib keerulisemaks teha ka vägivallatseja psüühiline probleem.

Projekti tulemused aitavad edendada eakate vägivallaohvrite toetamist ja kaitsmist, pakkudes efektiivset mitut asutust hõlmavat koostöö mudelit töötamaks eakate vastaste vägivalla ohvrite ja vägivallatsejatega, eesmärgiga kõrvaldada olemasolevad lüngad ning reageerida jätkusuutlikult. Projekti tulemusena suureneb eakate naiste vastase vägivalla alane teadlikkus ja toimib võrgustiku koostöö, mis hõlmab kõiki projekti tegevustesse kaasatud osapooli, eeskätt asjaomaseid sidusrühmi, kes tegelevad ohvritega oma igapäeva tegevuses (lähisuhte vägivalla organisatsioonid, eakate tugiteenused ja organisatsioonid, politsei,  tervishoiutöötajad, sotsiaalteenused jne).

Lisainfo projekti koordinaatoritelt Eestis:

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus, Pille Tsopp-Pagan: pille.tsopp-pagan@naistetugi.ee

Tartu Ülikool, Olena Solohub, Olena.solohub@ut.ee

Teate koostas: Mari Puniste, MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus, mari.puniste@naistetugi.ee


[1] EU. Agency for Fundamental Rights, (2014). Violence against women: An EU-wide survey: Main results. FRA, EU FRA

Käesolev publikatsioon valmis Euroopa Liidu õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi 2014-2020 toel. Trükise sisu on täielikult projekti MARVOW partnerite vastutusel ning ei esinda Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta.