x

Andmetöötlustingimused

Käesolevad andmetöötlustingimusedselgitavad, kuidas MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus kogub ja töötleb isikuandmeid.

Isikuandmed on kõik isiku tuvastamist võimaldavad andmed. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming või tegevus, sh andmete vaatamine.

NTTK kogub ja töötleb isikuandmeid ainult ulatuses ja eesmärgil, mis on vajalik põhikirjaga kinnitatud ja lepinguliste ülesannete täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

Me ei väljasta andmeid kolmandatele osapooltele. Välja arvatud seadustes ette nähtud juhtudel ning siis, kui andmete edastamine või kui see on vajalik inimese elu ja tervise kaitseks.

Isikuandmete kaitseks oleme rakendanud turvameetmeid, et kaitsta andmeid tahtmatu ja volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja alused

Isikuandmete töötlemise aluseks on pöördumine teenuse saamiseks, millega teenusele pöörduja annab nõusoleku enda andmete töötlemiseks.

Antud nõusolekut on õigus igal ajal tagasi võtta. Nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.

Isikuandmete töötlemise eesmärk  on nõustamisele pöörduja või naistevastase vägivalla ohvri abivajaduse väljaselgitamine ja vajaliku abi osutamine. Töötleme isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik ohvriabi seaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks. Nende ülesannete täitmisel koguneb meile isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Töökorraldusega tagatakse, et isikuandmete töötlemisel riivatakse isikute eraelu puutumatust võimalikult vähe.

Kõikidele isikuandmetega seotud dokumentidele kehtestab MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus juurdepääsupiirangu. Juurdepääsupiirangu alus ja kestus sõltub dokumendil olevatest andmetest. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses § 35. Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame teabenõude alusel dokumendid/andmed asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus ja alus andmeid saada (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

Õigus tutvuda enda andmete töötlemisega

Inimesel on õigus:

  • tutvuda andmetega, mida MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus tema kohta on kogunud ja teada, mis eesmärgil neid töödeldakse;
  • nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist või vajadusel andmete täiendamist;
  • nõuda teda käsitlevate isikuandmete kustutamist, väljaarvatud juhul, kui MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskusel on õiguslik alus nende isikuandmete edasiseks säilitamiseks ja töötlemiseks;
  • saada teavet tema isikuandmetega seotud rikkumistest, kui rikkumine kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu andmesubjekti õigustele ja vabadustele.

Andmete säilitamine

Isikuandmeid säilitame kuni eesmärgi saavutamiseni või andmeid sisaldava dokumendi seadusest tuleneva säilitustähtaja või aegumistähtaja möödumiseni, või nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks. Peale seda andmed kustutatakse ja/või hävitatakse andmekandjad.

Kontaktandmed

Isikuandmete töötlemise küsimustes saab MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse poole pöörduda aadressil info@naistetugi.ee

Kui inimene leiab, et MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal igal ajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Isikuandmete kaitse järelevalveasutus Eestis on Andmekaitse Inspektsioon.

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)