x

Isikuandmete töötlemine Naiste Tugi- ja Teabekeskuses

Peame väga oluliseks, et kõikide meie klientide isikuandmed oleksid Naiste Tugi- ja Teabekeskuses alati maksimaalselt kaitstud. Konfidentsiaalsus on meile esmase tähtsusega.
Isikuandmete töötlemisel järgime Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679isikuandmete kaitse seadust, muid andmekaitset reguleerivaid õigusakte ning Andmekaitse Inspektsiooni juhiseid.

Lähtume teenust pakkudes Ohvriabi seadusesSotsiaalhoolekande seadusesNaiste tugikeskuse teenuse kvaliteedijuhises sätestatust ning Sotsiaalkindlustusameti ja Naiste Tugi- ja Teabekeskuse vahel sõlmitud teenuse osutamise lepingu tingimustest.

Andmeid kogume teenuse pakkumiseks vajalikus mahus ja säilitame kuni lähisuhtevägivalla olukorra (sh vägivalla korduvuse võimaluse) täieliku lõppemise ja ohvri(te) traumast taastumiseni.

Isikuandmete töötlemise kohta Naiste Tugi- ja Teabekeskuses saate küsimuse saata aadressil info@naistetugi.ee. Isikuandmete töötlemise üle Eestis teostab järelevalvet ja vastab küsimustele Andmekaitse Inspektsioon.

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)