Alanud on uus rahvusvaheline projekt „Toetades omastehooldajaid: kogupere ja elukaare lähenemine“ (Supporting Informal Carers: A Whole-Family & Lifecourse Approach II, SINCALA II)

PRESSITEADE
MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus

11.02.2021

Alanud on uus rahvusvaheline projekt „Toetades omastehooldajaid: kogupere ja elukaare lähenemine“ (Supporting Informal Carers: A Whole-Family & Lifecourse Approach II, SINCALA II)

80% krooniliselt haigete inimeste eestEuroopas hoolitsevad mitteametlikud omastehooldajad – inimesed (enamasti pereliikmed),kes pakuvad tasustamata hoolitsust väljaspool ametlikku raamistikku. Eestisotsiaaluuringute andmetel oli meil kuus aastat tagasi suurusjärgus 65 tuhatinimest, kes abistas või hooldas oma leibkonna liiget; ametliku hooldajana oliregistreeritud kümme korda vähem ehk 6800 inimest. 2019. aasta lõpus olipuudega isikute hooldajaid kokku 10 502. Paljudehoolduskoormus on nii suur, et pereliiget aidates nad ise tööle minna ei saa.Lisaks, hoolduse pakkumine ja järelevalve tagamineon ajanõudlik tegevus, mis piirab sotsiaalset elu ja tekitab pingeid pereliikmetevahel ja teiste sugulastega.

Kuigi lähedase eest hoolitsemine võib isiklikus plaanis pakkuda suurt rahulolu, tekitab see ka väljakutseid, mis on tingitud hoolduskoormusest, stressist, väsimusest ja olukorraga (mitte)leppimisest. Seega on oluline toetada funktsionaalset suhet hooldajate ja hooldatavate vahel. Lisaks võivad erinevatesse vanusrühmadesse kuuluvad ja hooldatavale erineva sugulusega inimesed (noored / täiskasvanud lapsed, lapselapsed, abikaasad) omada väga erinevaid kogemusi ja perspektiivi hoolduskoormuse osas, mistõttu on vaja neid kõiki eraldi arvesse võtta igakülgse ja tõhusa toe pakkumiseks.

Eramus+ programmi toel püüab SINCALA II projekt lahendada vananemisega seotud elanikkonna hooldamise ja toetamise väljakutse, pakkudes teraapilisel narratiivil põhinevat sekkumisprogrammi, mida saavad kasutada omastehooldajatega töötavad spetsialistid, et toetada nende vastupidavust hoolduse jätkamisel.

Projekti raames töötatakse välja uuenduslikud õppevahendid, sealhulgas koolitusprogramm, mis põhineb omastehooldajate tegelikel vajadustel. Need tõenduspõhised vahendid on kasulikud nii omastehooldajatele endile, kui ka täiskasvanute koolitajatele ja spetsialistidele, nagu psühholoogid, õed, sotsiaaltöötajad, kogukonnatöötajad, koduhooldustöötajad. Väljatöötatud materjalid hõlmavad:

Testitud pedagoogiline meetod omastehooldajate toetamiseks – jutustamispõhised töötoad, mida on kohandatud erinevates EL-i riikides ja mis on suunatud leibkondadele, kus hoolitsetakse vanemate pereliikmete eest, et suurendada nende perekondade vastupidavust.

Juhendmaterjalid jutustamispõhiste töötubade läbiviimiseks, et aidata tuvastada ja lahendada perekondades esilekerkivaid probleeme: näiteks hooldajate läbipõlemine, eakate väärkohtlemine või muud perevägivalla vormid.

E-õppe platvorm koos e-kursusega loodud väljundite edastamiseks laiemale spetsialistide ringile.

Õppevahendite loomine on alles algusjärgus ning koostööd parima tulemuse saavutamiseks teevad projekti koordinaator MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus, Tartu Ülikool, Alzheimer Hellas ja Heraklioni Naisühenduste Liit (Kreeka), Anziani e non solo (Itaalia), CASO50+ Centro de Atendimento e Servicos 50+, Associacao (Portugal) ning Spominčica – Alzheimer Slovenija (Sloveenia).

 

Lisainfo: projektijuht Mari Puniste, mari.puniste@naistetugi.ee, +372 51 986 544