Üksikvanemate huvide kaitseks

Projekti nimetus:  Üksikvanemate huvide kaitseks – ühiskonna nõrgema osa vaesuse vähendamine

ABIKS ELATISE TAOTLEMISEL

topeltlogo2

Juhtpartner: Naiste Tugi- ja Teabekeskus MTÜ

Projektijuht: Sirje Otstavel

Kestus: 24. oktoober 2014 – 31.03.2016 

Partnerid:
MTÜ Üksikvanema Heaks, esindaja Kristel Jürna
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, esindaja Arvi Pink
MTÜ Tähtvere Avatud Naistekeskus, esindaja Pille Rives

Eksperdid:
Anu Laas – EIGE poolt tunnustatud soolise võrdõiguslikkuse ekspert
Kadri Simm – TÜ praktilise filosoofia dotsent
Ülo Vihma – kommunikatsiooniekspert

Projekti eesmärgid: Üksikvanemate vaesuse skaalas on Eesti näitajad ühed kehvemad Euroopas: mõne aasta tagused andmed näitavad, et üle 50% üksikemadest elas vaesusriskis, samas olukorras oli pisut üle 40% üksikisadest. Naised on vaesed töötuse, viletsate töökohtade, ebavõrdse ja halva palga, kesiste toetuste, teenuste puudumise ja madalate pensionide pärast, samuti seetõttu, et lahutus ja pereliikmete surm mõjutavad neid rohkem.

Seadusest tulenevalt on mõlemal lapsevanemal võrdne kohustus oma lapsi ülal pidada, mida kahjuks sageli üks vanematest ei täida. Kohtutäiturite käes on täitemenetluses 12 000 elatis­raha asja, millest aastas lahendatakse 550. Projekt keskendub eelkõige laste ülalpidamis­kohustusele, mille rangem jõustamine oleks oluliseks abiks üksikvanematega perede vaesuse vähendamisel ning mille laiem teadvustamine aitaks pikas perspektiivis kaasa pererollide soolisele tasa­kaalus­tatusele.

Projekti oodatavad tulemused: Aastal 2016 on Eesti ühiskonnas paremini teadvustatud, et mõlemal lapsevanemal on kohustus täita oma seadusest tulenevat ühiste laste ülal­pidamis­kohustust. Projekti käigus ellu viidud tege­vused (töörühm, võrgustikutöö, teavitus­üritused, avalik kampaania) on loonud soodsa pinnase vajalike ja oluliste seaduse­muuda­tuste tegemiseks, mis parandavad elatise kätte­saamise võimalusi üksikvanemate jaoks, on muutnud Eesti ühiskonna hoiakuid elatise maks­misest kõrvalehoidjate suhtes ning kogu probleemistik on nii otseste kui kaudsete siht­gruppide seas paremini teadvustatud.

Projekti sihtrühmad:

1. Poliitikakujundajad, arvamusliidrid, Justiitsministeerium
2. Eesti laiem avalikkus
3. Üksikvanemad – paraneb nende teadlikkus oma õiguste ja võimaluste suhtes
4. Teised huvi- ja sidusrühmad – lastekaitseorganisatsioonid, ohvriabispetsialistid, politsei jt


Projekti tegevused:

1. 19.02.2015 avaseminar Tallinnas hotellis Euroopa (Paadi 5) kell 11.00-13.00. Tervituskohv alates 10.30-st.
Esinejate slaidi:
Andres Anvelt – Üksikvanema õiguste kaitsest (Justiitsminister)
Dagmar Kutsar – Lapse vaesus üksikvanema perekonnas (Tartu Ülikool)
Kristel Jürna – Üksikvanemate toetuse praktikad teistes riikides (MTÜ Üksikvanema Heaks)
Sirje Otstavel – Üksikvanemate huvide kaitseks – ühiskonna nõrgema osa vaesuse vähendamine (MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus)

2. Töörühma tegevus: huvikaitsetegevuse aren­damine, riigisisese info koondamine partneritelt ja teistelt koostöövõrgustiku liikmetelt jmt

3. Võrgustiku arendamine: Võrgustiku arendamise eesmärgiks on otse­kontaktide loomine võrgustikuliikmete ja erinevate valdkondade spetsia­listide vahel, mis võimaldaksid edendada edasist koostööd ning probleemi teadvustamist ning lahendusviiside leidmist nii kohalikul, regionaalsel kui üleriigilisel tasemel.

 4. Avalikud kampaaniad

* otsene üksikvanematele suunatud teavituskampaania (üksikvanemate teadlikkuse tõstmine nende õigustest ja võimalustest; praktilise abi (tegutsemisjuhised standard- ja eriolu­kordadeks, avalduste põhjad, foorum nõuküsimiseks jmt) kättesaadavaks tegemine:); üksik­juhtumite kogumine.

* üleriigiline avalikkusele suunatud kampaania elatisega seotud problemaatika teadvus­tamiseks, teemale laiema kõlapinna saamiseks, ühiskonnaliikmete hoiakute muut­miseks ja selle kaudu otsustajatetasandi mõjutamiseks.

5. 2016 märts: kokkuvõtted, lõpuseminar

Valminud raport, koostatud on andmekogumik konkreet­sete ja keeruliste üksik­juhtumite kohta, soovitused seadus­andluse muutmiseks, oluliselt on mõju­tatud probleemistiku teadvus­tamist nii poliitikakujundajate ja otsus­tustasandil, samuti ühiskonnas laiemalt, Raport tulemuste ja kokkuvõtete kohta saadetakse kõigile poliitikakujundajatele jt otsus­tustasandi liikmetele (vastavad ministeeriumid jt)

If you thought this page is useful to your friend, use this form to send.
Friend Email
Enter your message